ΝΙΩΘΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ;

καλύτερος

…πρόβλημα!   Μην μου πείτε ότι κάποιοι από εσάς δεν έχετε νιώσει ότι είστε καλύτεροι από τον προϊστάμενό σας; Και μάλιστα, να ξέρετε ότι αυτό ισχύει. Συμβαίνει λοιπόν και στις καλύτερες οικογένειες, κάποιος με λιγότερα προσόντα ή με εμφανή μειονεκτήματα να μας διοικεί ή να ορίζει τις ζωές μας. Η συγκεκριμένη συνθήκη, ανθρώπινη και φυσιολογική, επιβάλλει διαχείριση λεπτή. Θέλει αντοχή και μέθοδο. Γιατί δεν παύει να ισχύει πως, ακόμη και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό για…

The post ΝΙΩΘΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ; appeared first on Kariera.gr Blog.

«Να σου πω μια ιστορία;»

Το να είσαι ικανός στο να λες μια ιστορία, πόσο μπορεί να σε βοηθήσει στον επαγγελματικό στίβο; Οποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι «Να σου πω μια ιστορία», ξέρει πώς μερικές μικρές ιστορίες, βοήθησαν έναν ψυχαναλυτή να μιλήσει πιο αποτελεσματικά σε ένα νεαρό φοιτητή που ήθελε να ανακαλύψει τον εαυτό του. Η ψυχολογία όμως δεν είναι το μόνο επάγγελμα που μπορεί να δει οφέλη από την ικανότητα του επαγγελματία να ξέρει να λέει μια ιστορία. Οι ιστορίες είναι…

The post «Να σου πω μια ιστορία;» appeared first on Kariera.gr Blog.

Εικόνα Αγοράς Εργασίας Δεύτερου τριμήνου 2017

Σας παρουσιάζουμε τα κυριότερα στατιστικά εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, όπως αποτυπώνονται στο Kariera.gr. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά αφορούν το διάστημα από 1 Απριλίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της αργίας του Πάσχα και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, ο αριθμός των επισκέψεων παρουσίασε μια μικρή πτώση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ως λογικό επακόλουθο, ο αριθμός των αιτήσεων παρουσίασε μια μικρή μείωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο…

The post Εικόνα Αγοράς Εργασίας Δεύτερου τριμήνου 2017 appeared first on Kariera.gr Blog.

10 thoughts for tech founders, 10 years after the first major Greek-Startup exit

Startup

  Some days it seems unbelievable but it has been a full decade since sellingKariera.gr, the company we founded in 1997 along with Fanis Rigas, to CareerBuilder.com, in what was the first major exit for a startup made in Greece. Since then, both myself and Fanis had a wonderful journey throughout different geographies, industries and roles and now, 10 years older (and hopefully wiser), I try to summarize the main lessons of this amazing experience in 10 bullet points. Hindsight is…

The post 10 thoughts for tech founders, 10 years after the first major Greek-Startup exit appeared first on Kariera.gr Blog.

Notes on Angie Jones, Make Your Automation Behave: Extending Your Framework for BDD (June 28, 2017)

Notes, Make Your Automation Behave: Extending Your Framework for BDD
Given by Angie Jones, held on Jun 28, 2017  
Recording: A Software Test Professionals Webinar (STP)

"When done properly, Behavior-Driven Development (BDD) can drastically improve the communication and understanding of requirements. An additional benefit is being able to utilize the domain-specific language of the requirements to drive test automation. However, like any other automation initiative, when done poorly, this too can fail.
"In this webinar, Angie Jones provides a hands-on technical look into how to:
 • "utilize Gherkin-written scenarios for test automation
 • "write scenarios in a way that promote maintainability and reusability
 • "take advantage of advanced Gherkin functionality such as data tables and objects
 • "tie the scenarios to automation code
 • "incorporate this approach into existing automation frameworks that use the page object model design pattern
 • "share state across multiple steps within a scenario
"Upon completion of this webinar, you’ll have a better understanding of how to:
 • "Enhance your BDD initiative with test automation
 • "Cleanly extend an automation framework to support executable requirement specifications
 • "Support advanced techniques such as data tables and objects within specifications, as well as sharing state through dependency injection".

The Speaker:

Angie Jones"Angie Jones is a Senior Software Engineer in Test at Twitter who has developed automation strategies and frameworks for countless software products. As a Master Inventor, she is known for her innovative and out-of-the-box thinking style which has resulted in more than 20 patented inventions in the US and China. Angie shares her wealth of knowledge by speaking and teaching at software conferences all over the world".

Speaker Contact Details:

Angie Jones – Senior Software Engineer in Test, Twitter
Twitter: @techgirl1908
LinkedIn: Angie Jones
Website: AngieJones.tech

STP will be hosting a software testing conference, STPCon, on September 25 - 29, 2017 in Washington, DC. You can register at http://STPCon.com/event-schedule

Angie gave a Q&A session to the Ministry of Testing - Boston Tuesday, 11, 2017 at https://www.meetup.com/ministry-of-testing-boston/events/240813119/

Recording: Make Your Automation Behave

Slides:
Looking to add BDD to your test suite?

You do not have to abandon your sturdy old framework to implement BDD. You can simply extend it! 

The Page Object is the industry design standard, modeling an object on the page you are testing, encapsulating how to interact with radio buttons or textboxes. You then create public methods that interact with these private methods. These methods can be used in your tests. 

Behavior Driven Development:
 • The Three Amigos, a QA, DEV and Product owner discuss how a certain feature should behave. You can describe it in the Gherkin style language. 

Want to read how George Dinwiddie, Agile Adoption Coach, came up with the concept of “The Three Amigos”? See Dan North, creator of the Behavior Driven Development (BDD), and JBehave, and then RSpec, being interviewed at OOPSLA 2007. https://youtu.be/qWsnmx45734 

 • Cucumber started off as being a compliment to RSpec and Dan North’s work. 

Let’s say you have two source branches of your code:
 • src/main/java
 • src/test/java
Your main branch can contain the page objects. The test branch can contain the packageds cucumber -> features.

Install the Cucumber plug into your framework’s Maven or Gradle files. If you go to Cucumber.Io it has documentation how to do this. 

You can have as many feature files as you want. 

Feature: Search for Products
   As a user, I want to search the catalog so that I can find specific products

Scenario: Click search result
   Given there is a product named ‘Apple TV’
   And I search for the product
   When I click the product
   Then I should be taken to the product page

This feature file acts as manual documentation for how the software product is supposed to work. 

Givens: Setup before the test starts
When: The actual test
Then: The results of the test. 

Note that we don’t have any extraneous details, where to click, how to see the product is Apple TV. Testers can be a bit long-winded being too explicit what each step means. 

Push the details down to the code level. 

Under src/test/java/cucumber, Angie likes adding two directories:
 • features
 • stepdefs

The “features” folder contains the outlines for the scenarios. 
One steps definitions per functional area keeps things clean. 

These are all you need for Cucumber. You can use your already written Page Objects into your tests. 

public class SearchStepDefs {
   protected String productName;
    
   @Given(“^threre is a product named (.*)$”)
   public void setProduct(String productName) {
       this.productName = productName;
   }
}

@Given, @When, @Then, are annotations borrowed from Cucumber. 

@When(“^I search for the product$”)
public void search(){
   Page currentPage = new Page(BaseTests.getWebDriver());
   searchResults = currentPage.search(productName);
}

… Angie is using the getWebDriver() method already declared in her framework to spin up a new WebDriver. 

A new instance of the page is spun up, in order to create a search method. 

@When(“^I click the product$”)
public void clickProduct(){
   currentPage = searchResults.clickProduct(productName);
}

Note, we are NOT dealing with elements in our step definitions just as we do not deal with them in our test classes. Keep it clean! 

Let’s create a new method… clickProduct… and put it in our ProductPage. 

public ProductPage clickProduct(String productName){
   WebElement product = findProduct(productName);
   product.findElement(productTitle).click();
   return new ProductPage(webDriver); 

@Then(“^I should be taken to the product page$”)
public void verifyProductPage(){
   ProductPage productPage = (ProductPage)currentPage;
   Assert.assertEquals(“Page title”,productPage.getTitle());
}

We are using existing code in our step definitions. 

Let’s try a different scenario:

Scenario: Add the product from search result to cart
   Given there is a product named Apple TV
   When I search for the product 
   And I add the product to the cart
   Then the product should be in the cart

We don’t want to add cart step definitions to our search step definitions… that becomes messy and unorganized. Yes, it is a search test, but we really should create CartStepDefs, adding it to BaseStepDefs and SearchStepDefs. Cucumber can search through our library of Step Defs. 

Therefore, we can write:

public class CartStepDefs {

   @Then(“^the product should be in the cart$”)
   public void verifyProductInCart(){
      CartPage cartPage = new CartPage(BaseTests.getWebDriver());
      Assert.assertTrue( productName + “is in cart”, cartPage.isProductInCart(productName));
      Assert.assertEquals( “Number of items in cart”, 1, cartPage.getNumberOfProducts(());
   }
}

How do you share data across multiple steps and multiple classes? Dependency Injection!

Pass a dependency to whoever needs it. Create a BaseStepDefiniton that holds globals that will be needed across all steps, such as the productName variable. 

public class BaseStepDefs {
   protected String productName;
   protected Page currentPage;

   public BaseStepDefs() {
   currentPage = new Page(BaseTests.getWebDriver());
   }
    
   @Given(“^there is a product named (.*)$”)
   public void setProduct(String productName) {
       this.productName = productName;
   }
}

… Now we need to inject this in the class that needs this dependency. 

There are many ways you can set up dependency injection. Angie Jones likes using pico container in Spring. 

Check in Cucumber.io on how to do this. 


Add a constructor to each of the dependent classes, then include the dependency as an argument. 


Happy Testing!

-T.J. Maher
Twitter | LinkedIn | GitHub

// Sr. QA Engineer, Software Engineer in Test, Software Tester since 1996.
// Contributing Writer for TechBeacon.
// "Looking to move away from manual QA? Follow Adventures in Automation on Facebook!"

Q & A with Angie Jones @ Ministry of Testing – Boston, Tuesday, July 11, 2017

Have you ever been to a film festival where after a film screening the director comes out for a Q & A session? Imagine if we did that with someone from the automated testing lecture circuit? 

Last night, members of the Ministry of Testing - Boston gathered together at Cengage Learning to watch a lecture of automated testing, followed by a live Q & A session by the lecturer.  The lecture for the evening? "The Build that Cried Broken". 

The Speaker:

Angie Jones"Angie Jones is a Senior Software Engineer in Test at Twitter who has developed automation strategies and frameworks for countless software products. As a Master Inventor, she is known for her innovative and out-of-the-box thinking style which has resulted in more than 20 patented inventions in the US and China. Angie shares her wealth of knowledge by speaking and teaching at software conferences all over the world".

Speaker Contact Details:

Angie Jones – Senior Software Engineer in Test, Twitter
Twitter: @techgirl1908
LinkedIn: Angie Jones
Website: AngieJones.tech


Care to read about Angie Jones' recent job search? Read her latest TechBeacon article,
Recruiting diverse engineering candidates: What tech companies still get wrong
at 

Yesterday, we all gathered at the offices of Cengage Learning, a ten minute walk from South Station, down on 10 Channel Center. Look for the brick building with Cengage's logo on the side.

This way to the Ministry of Testing - Boston Meetup!

Waiting in the lobby to let non-Cengage employees in. 
Cengage Learning was not just our host, but they were our sponsor for the evening, too, graciously providing pizza. 

Before the Meetup, we gave away swag given to us by our sponsors, SauceLabs and SmartBear!
Eran Kinsbruner takes the SmartBear hoodie! 
What I found amusing? Eran Kinsbruner, who spoke to us last month on his book tour for his Digital Quality Handbook and interviewed Angie in his book was one of the attendees! 

A hot item? Black Sauce Labs T-Shirts with their logo, testAllTheThings() emblazoned on it!
The shirts went fast!

Thank you Sauce Labs!
Thank you Sauce Labs for sponsoring the Ministry of Testing - Boston!
Watching Angie give her talk at SauceCon17.
Did you want to watch her talk? Click on the link, below! 

The Build The Cried Broken:
It's Angie Jones, in person, web conferencing in all the way from Twitter's San Francisco Headquarters!-T.J. Maher
Twitter | LinkedIn | GitHub

// Sr. QA Engineer, Software Engineer in Test, Software Tester since 1996.
// Contributing Writer for TechBeacon.
// "Looking to move away from manual QA? Follow Adventures in Automation on Facebook!"
Μόλις αποστείλατε το CV σας; Για ξανασκεφτείτε το!

βιογραφικό

Πολλές φορές έχετε διαβάσει πόσο σημαντικό είναι να ελέγχετε το βιογραφικό σας 1 και 2 φορές προτού το αποστείλετε σε μια αγγελία για θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. Ακόμα περισσότερες φορές έχετε διαβάσει για τα κλασσικά λάθη που συναντούν οι recruiters σε βιογραφικά, τα οποία συχνά αφορούν σε ορθογραφικά, συντακτικά, μέχρι και ολόκληρα κείμενα που ξεχάσατε να αφαιρέσετε από βιογραφικά άλλων που σας είχαν δώσει το βιογραφικό τους για να βασιστείτε και να στήσετε το δικό σας. Αν τα παραπάνω,…

The post Μόλις αποστείλατε το CV σας; Για ξανασκεφτείτε το! appeared first on Kariera.gr Blog.

Πώς είναι να είσαι graphic designer;

designer

Από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους εκεί έξω είναι οι graphic designers. Τρεις πολύ γνωστοί στο χώρο τους, με φοβερή φαντασία και ακόμα πιο καλό «χέρι», μας μιλούν για τη δουλειά τους. Πριν ένα μήνα ξεκινήσαμε μια σειρά άρθρων με θέμα «Πώς είναι να είσαι…;». Την περασμένη φορά ήταν οι άνθρωποι των sales. Αυτή τη φορά; Πίσω από οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας βλέπετε, είτε αυτό είναι μια γραμματοσειρά που σας αρέσει, είτε μια συσκευασία που σας τρελαίνει ή που βραβεύεται, πίσω από…

The post Πώς είναι να είσαι graphic designer; appeared first on Kariera.gr Blog.

Ηλίας Φουντούλης: με όπλο ένα στυλό, μια κουτάλα και λογοπαίγνια που σπάνε κόκκαλα

Αν είσαι ένας από τους fans του φαινομένου ‘Ηλίας Φουντούλης’ ξέρεις τι να περιμένεις. Αν όχι, τότε θα μάθεις παρακάτω. Η λέξη καριέρα είναι ίσως εννοιολογικά η πιο απρόβλεπτη από όλες. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τελικά μάλλον το θέμα είναι να αφήνεσαι χαλαρός για να ανακαλύπτεις τα ταλέντα και τις κλίσεις σου, και τότε αυτή η χαλαρότητα να γίνεται δύναμη για να κρατηθείς γερά από αυτές τις κλίσεις. Κάτι τέτοιο έκανε και ο 37χρονος Ηλίας Φουντούλης.…

The post Ηλίας Φουντούλης: με όπλο ένα στυλό, μια κουτάλα και λογοπαίγνια που σπάνε κόκκαλα appeared first on Kariera.gr Blog.