Τα μαθήματα – Java

January 15, 2017

fb_cover_codingschool_v2

Δείτε παρακάτω την αναλυτική Agenda των μαθημάτων του Coding School Java που ξεκινά το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2017.

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατα και 2 Κυριακές, από τις 9:30 – 16:30, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να συμμετέχει.  Όλα τα μαθήματα οδηγούν σε ένα τελικό Σαββατοκύριακο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το project τους και θα λάβουν το δικό τους Certification.

Week Topic Sessions

25/02

 

 

 

OOP & Java In A Nutshell Object-Oriented Fundamentals & OO Programming Languages
Design & Programming patterns
Java In A Nutshell

-Java Ecosystem

– Java  from the Ground Up

Lab – Standalone Java application development
2

 4/03

 

 

 

 

 

 

 

Web Application Development Requirements
Architecture
Web Application Structure
Client & Server side programming
Model–view–controller (MVC) Framework
Technologies for Web Applications Development Technologies & frameworks
Database fundamentals
Java EE at a Glance
Lab: Java EE – Your first cup
3

 11/03

 

 

 

 

 

 

Project management, Source Control & User eXperience Software Development Life Cycle & Conventional Methods
Agile in Practice & Methodologies
Programming and Documentation Conventions
Source Control Systems (GIT)
UI/UX
Lab: Managing the Agile Project/Kanban – JIRA & GIT
4

18-19/03

Java Enterprise Edition – Platform, Technology, tools Servlets

– Fundamentals

– Java Servlets API

Filters & Listeners
JavaServer Pages (JSP)
Database
JavaServer Faces – JSF framework & components
RESTful web services
Lab: A Real life Project
Hackathon
5

01/4

Spring Spring framework & Environment, Why Spring?
Application Context
Spring Configuration
Inversion of Control & Dependency Injection
Controllers replacing Servlets
Lab – A Real life Project
6

08/04

Spring / Scala Spring MVC
Services & Repositories as components
Spring RESTful and SOAP services
Database Persistence
Spring Security
Lab – A Real life Project
7

22/04

Architecture, Security, Performance, Testing & Trends SOA
Security, Authorization, Authentication
Architecture issues & decisions
Performance & Optimization
Testing

– Unit

– Functional

– Integration

Platform & Deployment (e.g. cloud infrastructure, microservices etc)
Lab – A Real life Project
8

29-30/4

Project Development & Delivery Hackathon
Δήλωσε Συμμετοχή Δήλωσε Συμμετοχή